Reyzinho taking the milk from the very tasty Novinho